Delen

Privacyverklaring Remwerk

Remwerk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@remwerk.nl. 

Wie is Remwerk?

Remwerk is de eenmanszaak Remwerk, kantoorhoudende te (3823 ES) Amersfoort aan Emiclaerhof 212, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30195201. Remwerk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Remwerk de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Remwerk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Remwerk persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Remwerk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Remwerk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

 • Financiële administratie: bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank, IBAN en BIC), openstaande saldo (grondslag: uitvoering van de overeenkomst)
 • Verlenen van de dienst zelf: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden (uitvoering van de overeenkomst)
 • Nieuwsbrief: naam, e-mailadres en klikgedrag (ondubbelzinnige toestemming)
 • Websitestatistieken: surfgedrag, locatie (gerechtvaardigd en commercieel belang) 

Voor al deze gegevensstromen geldt, dat de gegevens bewaard worden zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Remwerk heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Remwerk over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Remwerk. Je kunt verzoeken dat Remwerk je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Remwerk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Remwerk of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Remwerk te verkrijgen. Remwerk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Remwerk je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Remwerk: Een verzoek kan verstuurd worden naar info@remwerk.nl. Remwerk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Remwerk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Remwerk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Remwerk. Het kan zijn dat Remwerk verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Remwerk gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Remwerk gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Remwerk aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Remwerk ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Remwerk worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: ‘Apparaat’) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Remwerk worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Remwerk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@remwerk.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Remwerk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@remwerk.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Emiclaerhof 212
3823 ES Amersfoort
Telefoon: (033) 888 58 27
E-mail: info@remwerk.nl